جرثقیل سقفی TXK TXK

جرثقیل سقفی TXK logo

جرثقیل برقی

جرثقیل برقی 0.5 الی 5 تن TXKجرثقیل برقی 0.5 الی 5 تن TXK
جرثقیل سقفی TXK

0.5 - 5 تن
موجود
جرثقیل برقی 10 تن TXKجرثقیل برقی 10 تن TXK
جرثقیل سقفی TXK

0.5 - 10 تن
موجود

TEL : +98 21 22087856
Fax : +98 21 22087856
Email: info [at] maclift.ir
Web: www.maclift.ir

© Copy right 2018 | All ights Reserved | Mac Lift Corporation